Options

Error while accessing 365BC NAV RTC Client, help

lacazet2klacazet2k Member Posts: 1
edited 2020-04-28 in NAV Three Tier
Tóm tắt luận văn thạc sĩ về quản trị vốn luân chuyển

Trong bài viết sau đây Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về quản trị vốn luân chuyển. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: viết thuê luân văn

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
V1UQeP8.png
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
Với những nghiên cứu trước đây trên thế giới về quản trị vốn luân chuyển đã có bằng chứng xác đáng kết luận ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, tuy nhiên kết quả nghiên cứu ở mỗi quốc gia là khác nhau. Bài viết sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề sau:
- Thứ nhất, nghiên cứu chiều tác động lên tỷ suất lợi nhuận của các thành phần của vốn luân chuyển bao gồm kỳ phải thu, kỳ phải trả, kỳ tồn kho, chu kỳ luân chuyển tiền mặt cũng như chỉ tiêu kết hợp của 4 nhân tố này là kỳ luân chuyển tiền mặt đối với nhóm ngành vận tải tại Việt Nam
- Thứ hai, xem xét mức độ tác động của các nhân tố này lên tỷ suất lợi nhuận của công ty
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và mối quan hệ của các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ưu nhược điểm của nghiệp vụ thị trường mở
Phạm vi nghiên cứu:
- Về mặt không gian: Các nội dung tiến hành nghiên cứu tại các công ty cổ phần thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Về mặt thời gian: Thông tin dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu được thu thập trong thời gian 5 năm, giai đoạn 2011 – 2015.
CyEQckN.png
4. Phương pháp nghiên cứu
Phần lý thuyết: Tham khảo các tài liệu nghiên cứu và các quan điểm của quản trị vốn luân chuyển ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Mô hình nghiên cứu: Dùng phương pháp hồi quy đa biến, mô hình vận dụng sự phụ thuộc của bốn nhân tố chính của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận, trong đó đại diện cho mức lợi nhuận của doanh nghiệp là tỷ suất lợi nhuận gộp.
Bài viết sử dụng phần mềm SPSS để xử lý kết quả về số liệu thu thập chạy mô hình phân tích, dữ liệu có ý nghĩa về các biến trong nghiên cứu này.
5. Bố cục đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và tỷ suất lợi nhuận của công ty.https://g.page/luanvan24uytin?share
Chương 2: Thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Kết quả nghiên cứu
Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/


Sign In or Register to comment.